دوست عزیزی لطف کردن شر این مرغ رو از سر ما کم کردن

90 کیلو گندم انشالله اواسط ابان به پدرم تحویل خواهند داد

 

 

 HOJSPE  | 

 

 

اگر عقل امروزم رو داشتم ، کارهای دیروزم رو نمی کردم

 ولی اگر کار های دیروزم رو نمی کردم

عقل امروزم رو نداشتم !

 

 

 HOJSPE  |